قیمتمقدارقیمت کل
1,100,025,3000.10714117,856,711
1,100,025,3000.10714117,856,711
1,100,025,3000.10714117,856,711
1,100,025,3000.10714117,856,711
1,100,025,3000.10714117,856,711
1,100,025,3000.10714117,856,711
1,100,025,3000.10714117,856,711

1 USDT ≈

26,455

قیمتمقدارقیمت کل
1,100,025,3000.10714117,856,711
1,100,025,3000.10714117,856,711
1,100,025,3000.10714117,856,711
1,100,025,3000.10714117,856,711
1,100,025,3000.10714117,856,711
1,100,025,3000.10714117,856,711
1,100,025,3000.10714117,856,711
1,100,025,3000.10714117,856,711
BTCBTC/IRT
قیمت بازار1,168,210,000 IRT
تغییرات0.88 %
حجم ۲۴ ساعت5.055632 BTC
حداکثر ۲۴ ساعت1,206,899,998 IRT
حداقل ۲۴ ساعت1,206,899,998 IRT
قیمت جهانی43,767.29 $

خرید

IRT
BTC

مقدار دریافتی

0 BTC

فروش

IRT
IRT

مقدار دریافتی

0 IRT

بازارها

بازارقیمتتغیرات

معاملات اخیر

زمانمقدارقیمت
18:45:380.10714117,856,711
18:45:380.10714117,856,711
18:45:380.10714117,856,711
18:45:380.10714117,856,711
18:45:380.10714117,856,711
18:45:380.10714117,856,711
18:45:380.10714117,856,711
18:45:380.10714117,856,711